,רתויב ההובגה המרב עוצקמ ישנאמ בכרומ טפוסיטנמ תווצ
.בר ןויסנו עדי ילעב
ישנא ,םיאקיפרג ,ןוינכטה ירגוב םיסדנהמ תווצה ירבח ןיב
םירטייריפוקה דוגיא רבח יאנויער ,יקוויש ץעוי ,הידמיטלומ
ינורטקלא ראוד לוהינו בקעמל תווצו
.רישי רוויד יתורשו
תוחוקלה תושרל דמועו בידאו יעוצקמ תורש קינעמ ולוכ תווצה
.טקייורפה יבלש לכב

,םינושה םיתורשה לע טרופמ עדימ קפסל חמשנ ונחנא
! הלאש לכ לע תונעלו ריבסהל

! ונילא תונפל וססהת לא


All Files and Design © 1996-2005 Mantisoft, Advanced Technological Solutions
For questions about and your comments on this site, contact the Webmaster