טנרטניא ירתא ןונכתו ץועיי*
גניטייריפוקו יפרג בוציע*
השירד י"פע תויצקילפא חותיפ*
שופיח יעונמו עדימ יסיסב לוהינ*
תויקוויש תוגצמו הידמיטלומ יחותיפ*

ריהמו ןימא תרש לע םירתא ןוסחא*
רתאב םייתפוקת םינוכדע עוציבו ןונכת*
םיצבקה תוניקת לש תפטוש הקידב*
תינורטקלא תרושקת לוהינ*

שופיח יעונמב רתאה םושיר*
םייזכרמה םיסקדניאב רתאה םושיר*
רוביצה יסחי םוחתב תויוליעפ*


All Files and Design © 1996-2005 Mantisoft, Advanced Technological Solutions
For questions about and your comments on this site, contact the Webmaster